Farazgostaran

سبد خرید

آموزش و توسعه منابع انسانی سازمان ها

فراز گستران عرصه پیشرو، پیشرو در آموزش و توسعه منابع انسانی

آموزش و توسعه منابع انسانی

هر سازمانی به افراد آموزش دیده و متخصص که یکی از مؤثرترین عوامل در توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی هر کشور به شمار می رود نیاز دارد تا مأموریت خود را به انجام برساند. اگر توانائیهاي کارکنان موجود سازمان پاسخگوي این نیاز باشد آموزش ضرورت چندانی ندارد اما اگر کارکنان سازمان داراي دانش، اطلاعات، مهارت هاي لازم و مناسب نباشند سازمان را دچار مشکلات و ضایعات عدیده مالی و اداري و غیره خواهند کرد.

از آنجا که تکنولوژي به سرعت رشد می کند بنابراین کارکنان متخصص و ماهر هم در زمان کوتاهی پس از استخدام نیازمند دریافت دانش و مهارت می باشند.

بسیاري از مدیران ارشد سازمان ها بر این ادعا هستند که نیروي انسانی آنها سرمایه هاي واقعی در سازمان هایشان هستند. اما با مطالعه اي ساده می توان پی برد که چندان بر این اعتقاد خود پایبند نیستند، چرا که اگر بر آوردن نیازهاي عاطفی، مادي وارتباطاتی نیروي انسانی را محوراصلی مدیریت نیروي انسانی در سازمان ها قرار دهیم، خواهیم دید که به طور مثال به برخی از نیازهاي اساسی کارکنان در سطح سازمان ها از جمله: نیاز به آموزش و بهسازي کارکنان،که یکی از رموز موفقیت سازمان ها در دنیاي پر شتاب امروز می باشد، توجه چندانی نمی شود. آموزش نیروي انسانی سرمایه گذاري پر سودي به شمار میآید، که بازده آن در واقع یک امر حیاتی و اجتناب نا پذیر است که باید به طور مستمر در سازمان مورد توجه قرار گیرد، چرا که آموزش یکی از راه هاي اصولی و منطقی هدایت تلاش هاي کارکنان در سازمان است و باعث به کارگیري استعدادهاي نهفته، به کار اندازي قدرت تخیل و به وجود آمدن حسن انعطاف پذیري فکري لازم در کارکنان خواهد شد.

در این راستا شرکت فراز گستران عرصه پیشرو، پیشرو در آموزش و توسعه منابع انسانی سازمان ها آمادگی یاری رساندن به منظور تحقق یافتن این مهم به بنگاه های اقتصادی و موسسات و کارخانجات خصوصی و ودولتی را دارا می باشد.